7th – 6th kyu


# 7th – 6th SHUMOKU TACHI KATA MAWARI KATA
1 OIZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE GEDANBARAI
2 GYAKUZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN UCHIUKE
3 GEDAN KEKOMI MOTODACHI MAWATTE GEDANBARAI
4 KETTE OIZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN UCHIUKE
5 KETTE GYAKUZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN SOTOUKE
6 TOBIKONDE OIZUKI JYODAN MOTODACHI MAWATTE JYODAN AGE UKE
7 HANPO FUMIKONDE KIZAMIZUKI JYODAN MOTODACHI MAWATTE GEDANBARAI
8 MAEGERI CHUDAN MAWASHIGERI JYODAN MOTODACHI MAWATTE JYODAN AGE UKE
9 AGEUKE KARA GYAKUZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE GEDANBARAI
10 GEDANBARAI KARA GYAKUZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN SHUTOUKE
11 CHUDAN SHUTOUKE KARA GAYAKUZUKI CHUDAN KOKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN SOTOUKE
12 NIN I SANBON MOTODACHI MAWATTE GEDANBARAI
13 KATA (HEIAN NIDAN HAEIAN SANDAN)
14 YAKUSOKU KUMITE
15 JYUKUMITE
Hakuakai Karate - " Perfection of Character "