10th – 8th Kyu

MUKYU~8KYU

# SHUMOKU TACHI KATA MAWARI KATA
1 OIZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE GEDANBARAI
2 GYAKUZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN UCHIUKE
3 MAEGERI CHUDAN MOTODACHI MAWATTE CHUDAN SOTOUKE
4 MAWASHIGERI JYODAN MOTODACHI MAWATTE JYODAN AGE UKE
5 AGE UKE JYODAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN UCHIUKE
6 CHUDAN UCHIUKE ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN SOTOUKE
7 CHUDAN SOTOUKE ZENKUTSUDACHI MAWATTE GEDANBARAI
8 GEDANBARAI ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN SHUTOUKE
9 CHUDAN SHUTOUKE KOKUTSUDACHI MAWATTE GEDANBARAI
10 KETTE OIZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN UCHIUKE
11 KETTE GYAKUZUKI CHUDAN ZENKUTSUDACHI MAWATTE CHUDAN SOTOUKE
12 NIN I SANBON MOTODACHI MAWATTE JYODAN AGE UKE
13 KATA (HEIAN SHODAN HAEIAN NIDAN)
14 YAKUSOKU KUMITE
15 JYUKUMITE
Hakuakai Karate - " Perfection of Character "