Syllabus

 

NIHON KARATE-DO HAKUA-KAI
SHOKYU SHINSA SHUMOKU OYOBI JUSHIN KAMOKU

MUKYU~8 KYU ( KIHON WAZA )
01. OIZUKI CHU-DAN
ZENKUTSU DACHI
02. GYAKUZUKI CHU-DAN
ZENKUTSU DACHI
03. MAEGERI CHU-DAN
ZENKUTSU DACHI
04.MAWASHIGERI JYO-DAN
ZENKUTSU DACHI
05.YOKOGERI CHU-DAN
ZENKUTSU DACHI
06.YOKOKEAGE JYO-DAN
KIBA DACHI
08.JYO-DAN AGEUKE
ZENKUTSU DACHI
10.CHU-DAN UCHIUKE
ZENKUTSU DACHI
11.CHU-DAN SOTOUKE
ZENKUTSU DACHI
12.GEDAN HARAIUKE (GEDANBARAI)
ZENKUTSU DACHI
13.CHU-DAN SHUTO-UKE
KOKUTSU DACHI
14.KETTE OIZUKI
ZENKUTSU DACHI
15.KETTE GYAKUZUKI
ZENKUTSU DACHI
16.NIN I SANBON
KUMITE RENZOKU WAZA MOTO DACHI
15.KATA
HEIAN SHODAN,HEIAN NIDAN
16.YAKUSOKU KUMITE – GOHON KUMITE
[1]
A – JYO-DAN OIZUKI ( GOHON )
ZENKUTSU DACHI
B – JYO-DAN AGEUKE ( GOHON )
ZENKUTSU DACHI
C – CHU-DAN GYAKUZUKI  
[2]
A – CHU-DAN OIZUKI ( GOHON )
ZENKUTSU DACHI
B – CHU-DAN SOTOUKE ( GOHON )
ZENKUTSU DACHI
C – JYO-DAN MAWASHIGERI  
[3]
A – CHU-DAN MAEGERI ( GOHON )
ZENKUTSU DACHI
B – GEDAN HARAIUKE ( GOHON )
ZENKUTSU DACHI
C – JYO-DAN GYAKUZUKI  
17. JYUKUMITE  
Hakuakai Karate - " Perfection of Character "